TR
AR
EN

Hüsn-i Hat

Branşlar

HÜSN-İ HAT

Hüsn-i hat, kelime olarak “güzel yazı” anlamına gelmektedir. Istılah olarak ise İslâm yazısının estetik endişelerle birlikte yazılması anlamını taşır. “Allah güzeldir ve güzelliği sever” meâlindeki kudsî hadis, insanın eşyaya bakış açısının ne olması gerektiğini ortaya koyan güzel bir tesbittir. İnsan hayatında varolan her şeyin güzel olmasına dikkat gösterilmesi, şuurlu insan için geçerli bir hedeftir.

İslâm yazısı başlangıcından itibaren, nesilden nesile büyük bir dikkat ve gayretle geliştirilerek güzel sanatlar seviyesine yükseltilmiştir. Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş hattatlar, padişahların özel iltifatlarına nail olmuşlardır. Daha II. Bâyezid zamanında hattat Şeyh Hamdullah (ö. 1520) padişahın da telkini ile Saray hazinesinde bulunan Yâkut yazıları üzerinde çalışarak aklâm-ı sitte'de Osmanlı üslûbunu oluşturmayı başarmıştır. Bilhassa sülüs ve nesih yazı çeşitlerinde güzellik unsurları Osmanlı'nın bu döneminde ortaya konmuştur

Harflerin tenâsübü, yani ideal ölçüsünün bulunması, kalem hâkimiyeti ve harflerin satıra dizilmesindeki kudret ve kuvvet Osmanlı hat mektebinin önemli hususiyetlerindendir. “Kur'an Mekke'de nâzil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı” sözü bir hakkın tesliminden başka bir şey değildir

Usta-çırak ilişkisi içerisindeki çalışmayla oluşan kuvvetli gelenek, cami, mescid, mezarlıklar ve müzelerdeki sayısız örnek ve malzemenin İstanbul'da bulunması, hâlâ bu kadîm Osmanlı şehrinin, İstanbul'un hat sanatının merkezi olma vasfını devam ettirmektedir.

Celi Sülüs

Birincilik Ödülleri

Muhammed Nuri ÇELİKKAYA

İstanbul

Sevim ŞİRİKÇİ

Celi Talik

İstanbul

Ahmad Ali NAMAZİ

Sülüs

İstanbul

Celi Sülüs

İkincilik Ödülü

Ömer Nur FUAD

İstanbul

Salim HAMİDİ

Celi Talik

İstanbul

Şahryanşah SİRAJUDDİN

Sülüs

İstanbul

Celi Sülüs

Üçüncülük Ödülleri

Teguh PRASTIO

Endonezya

Züleyha ÖZTÜRK

Celi Talik

İstanbul

Mustafa Ukkaşe Ahmed VEZİRİ

Sülüs

Mısır

Celi Sülüs

Teşvik Ödülleri

Abdulbaki BIN ABU BAKAR

Malezya

Teguh PRASTIO

Malezya

Celi Talik

Mehmet Hakan ÖZSARAÇ

Şeyma Akyüz İSMAİLOĞLU

Samsun

İstanbul

Sülüs

Abdelmohsen Mohammed
Abdelmohsen Atta Nassar.

Mısır

Tahrao ıMONIR

Cezâir

Celi Sülüs

Sergileme Ödülleri

İhab Garib Osman Abdullah Bedir

Mısır

Saman Abdulhalek
ÇADER

Irak

Celi Talik

Abdülcelil ULEYYAN

Samsun

Abdullah EREN

Samsun

İstanbul

Sülüs

Ahmed Lamen ZAEDİ

İstanbul

Emine UZUN

İstanbul

Hüsn-i Hat

ŞARTNAME

 • Hüsn-i Hat yarışması dört kategoride düzenlenecektir. 1- Celî Sülüs, 2- Sülüs, 3- Talik, 4- Celî Talik

 • Yarışmaya katılan eserlerde istif ve satır tasarımları özgün olacaktır.

 • Kalem ağzı genişliği Sülüs ve Talik yazıda 3 mm.; Celî Sülüs ve Celî Talik’te 9 mm’den büyük olmayacaktır.

 • Yazılar siyah mürekkeple, açık renk ve iki tarafı da aharlı kâğıtlar üzerine, klâsik hat sanatı kâidelerine uygun olarak yazılacaktır. Kâğıtların çok ince ve şeffaf olmamasına dikkat edilmelidir.

 • Yazı kâğıdı büyüklüğü ve yazının formatı seçilen kalem kalınlığına göre sanatçı tarafından belirlenecektir. Ancak, yazı bitiminden sonra en az 5 cm. boşluk bırakılacaktır.

 • Yazı üzerine ve etrafına tezniyat yapılmayacak herhangi bir imza atılmayacak, imza yeri veya satırı boş bırakılarak belirtilecek

 • Yazı kâğıtları çerçevesiz olarak, herhangi bir malzemeye yapıştırılmadan, iki mukavva arasına konarak, kırılmayacak bir şekilde teslim edilecektir.

 • Genel katılım şartlarına ve yukarıdaki şartlara uymayan eserler, imlâ yanlışı olanlar ve zamanında teslim edilmeyen eserler, yarışma dışında tutulacaktır

 • Yazı metni olarak aşağıdaki metinlerden biri seçilecektir. Metin harici herhangi bir ekleme yapılmayacaktır. Müsennâ olarak yazılan eserler kabul edilmeyecektir.

 • 1-Celî Sülüs Metni :

  Anlamı Kim bir kimseyi bir kimseye veyâ yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur. (Mâide 5/32)

  2-Sülüs Metni:

  Anlamı Ey Muhammded ! Doğrusu Biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır.2. Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olannimetini tamamlar, seni doğru yola eriştirir. 3. Böylece sana, kimsenin güç yetiremeyeceği bir şekilde yardım eder. 4. İnananların, imanlarını kat kat artırmaları için,kalblerine güven indiren O’dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah’ındır. Allah bilendir, Hakim olandır. 5. İnanan erkek ve kadınları, içinde temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar,onların kötülüklerini örter. Allah katında büyük kurtuluş işte budur. (Fetih 48/1-5)

  3-Celî Talik Metni (İki eşit satır halinde yazılacaktır.)

  Anlamı Bu mesel üzre bulur cümle milel fevz u felâh Hazır ol cenge eğer ister isen sulh u salâh (Abdülhak Molla)

  4-Talik Metni (Dört eşit düz satır halinde veya mail kıt’a şeklinde yazılacaktır.)

  Anlamı Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbî Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbî Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın Gâlip et çünkü bu son ordusudur İslâm’ın (Yahya Kemal)


Hüsn-i Hat

Seçici Kurul

 • Ali Toy

 • Savaş Çevik

 • Fuat Başar

 • Davud Bektaş

 • Tahsin Kurt

 • Cevad Huran

 • Süleyman Berk

© 2019 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ